Soutěž o kameru NILOX MINI

kompletní podmínky

 1. UVODNÍ USTANOVENÍ
  Obchodní společnost Tomáš Brada s.r.o., IČ 03738531, DIČ CZ03738531, sídlem Břest, Břest 195, PSČ 768 23, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86520 (dále jen „Tomáš Brada s.r.o.“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 16. 3. 2017 do 23:59 hodin dne 30. 4. 2017 (dále jen „Doba konání“) marketingovou soutěž zvanou „Soutěž o kameru NILOX MINI“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže.

 2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE 
  Vybraný zákazník z České nebo Slovenské republiky, spotřebitel, plně svéprávný (dále jen „Účastník“), pokud splní podmínky soutěže uvedené v těchto pravidlech v Době konání, může získat kameru NILOX MINI, zejména nikoliv však výlučně: 
  Má kompletně a pravdivě vyplněnou registraci na pouzdro.eu (www.pouzdro.eu), tj. sdělí eshopu ze své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu včetně země, email a mobilní telefon (dále jen „Registrace“);
  - V Době konání Soutěže nakoupí a uhradí finančními prostředky jakékoliv zboží a/nebo službu v minimální hodnotě 800,- Kč vč. DPH pro Českou republiku nebo 30,- € vč. DPH pro Slovenskou republiku
  Ze soutěže budou vyloučeni ti, kteří:
  - Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
  - Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
  - Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace;
  - Jsou v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Tomáš Brada s.r.o., jakož i k osobám s firmou Tomáš Brada s.r.o. personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

  V případě vyloučení Účastníka, nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

 3. PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
  - Účastník se Soutěže zúčastní tak, že nakoupí v Době konání Soutěže na e-shopu pouzdro.eu v hodnotě uvedené v bodě 2. Účastník je oprávněn tímto způsobem zařadit do Soutěže více svých Nákupů provedených v Době konání Soutěže.
  - Pokud Účastník odstoupí od kupní smlouvy, není jeho nákup do Soutěže zařazen a automaticky je ze Soutěže vyřazen.
  - Výherce soutěže bude vyhlášen 15.5.2017 na webu www.pouzdro.eu
  - Výhra (kamera NILOX MINI) mu bude doručena prostřednictvím České pošty na doručenku.
  - Pokud si Účastní nepřevezme výhru včas, může si ji osobně převzít na adrese Tomáš Brada s.r.o., Milíčovo náměstí 521, Kroměříž, PSČ: 76701. Pokud tak Účastník neučiní do 31.5.2017 výhra propadá.
  - Tomáš Brada s.r.o. si vyhrazuje právo výhru nevyplatit, pokud výherce zboží a/nebo službu vrátí, či jinak ukončí smlouvu, na základě které byl zařazen do Kampaně. Výhry nejsou právně vymahatelné.

 4. OSOBNÍ ÚDAJE
  Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas s tím, že jeho jméno, počáteční písmeno jeho příjmení a město mohou být použity pro účely propagace Tomáš Brada s.r.o..

 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  Tato Soutěž je vyhlášena ve smyslu ust. § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  - Tomáš Brada s.r.o. prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
  - Tomáš Brada s.r.o. si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě, případně Soutěž zcela zrušit.
  - Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži.
  - Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.
  - Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Tomáš Brada s.r.o..

V Kroměříži dne 16.3.2017